Algemene voorwaarden

 • De cliënt kan zich informeren over psychodynamische therapie en de te verwachten effecten door middel van de website  praktijkderots.nl en tijdens de sessie(s) met therapeute Roelofsen.
 • Therapeute Roelofsen verplicht zich te houden aan de regelgeving van Beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van alternatieve geneeswijze), de AVG (Algemene Verordening Gegevens­bescherming), de WGBO (Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst) en de RBCZ (Register beoefenaren Complementaire Zorg)
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeute Roelofsen. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zijn voor verantwoor­delijkheid van de cliënt.
 • Therapeute Roelofsen verplicht zich tot medisch beroepsgeheim volgens de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst), de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maat­schappij tot bevordering der Geneeskunst) en de verplichtingen van Balens Assuradeuren.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt heeft geen recht op vernietiging van het dossier aangezien therapeute Roelofsen dan geen aanspraak kan maken op juridische ondersteuning van Balens Assurantiemakelaars.
 • Beëindiging of weigering van de behandeling door therapeute Roelofsen kan te allen tijde geschie­den, indien therapeute Roelofsen volgens haar zienswijze een verstoorde relatie constateert.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Psychodynamische therapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behan­delen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt dringend aangeraden om de huisarts en/of specialist op de hoogte te stellen van uw klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van psychodynamische therapie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is mogelijk tijdens en na een regulier behande­lings­­traject.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt zelf contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en handelingen, zowel voorafgaand, tijdens als na de therapie.
 • In het geval van afwezigheid, ziekte of overlijden van therapeute Roelofsen wordt voor behan­deling verwe­zen naar de huisarts van de cliënt.
 • Annuleringsregeling: Een sessie dient uiterlijk twee werkdagen tevoren èn mondeling aan therapeute Roelofsen te worden geannuleerd. Werkdagen zijn maandag t/m vrijdag en een werkdag is exact 24 uur. Weekenddagen en feestdagen gelden niet als werkdagen. Het sms’en, appen, mailen of het inspreken van de voice mail, gelden niet tijdige annulering.
 • Deze annuleringsregeling geldt ook voor cliënten die hun afspraak reeds bevestigd hebben per mail maar nog geen behandelovereenkomst hebben getekend.
 • Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorg­verzekeraar.
 • Betaling: De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van Praktijk De Rots. Deze tariefstelling staat vermeld op de website. Client ontvangt direct na afloop van de sessie de factuur en voldoet deze factuur ter plaatse. De factuur kan contant worden voldaan of via de eigen bank app van de client.
 • Klachtenregeling: De cliënt kan zich met klachten richten tot de klachtenfunctionaris van Exper­tise­centrum Quasir. Deze functionaris is bereikbaar via het secretariaat van de Beroepsvereniging VBAG te Nuenen. In het geval van een geschil, kan de client zich wenden tot de Geschillen­commissie van Stichting Zorggeschil.
 • Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het raadzaam om eerst een gesprek te hebben met therapeute Roelofsen.
 • Alle contact met de client, dat neigt naar een klacht wordt zo spoedig mogelijk door therapeute Roelofsen gemeld bij Balens Assurantiemakelaars.